TOPGIN 上晉電機

TOPGIN【業務部】副總經理 - 王俊元 Money

TOPGIN【研發部】研發工程師 - 王俊凱

TOPGIN【技術部】技術部門 - 陳課長

  • 04-7564838分機52
  • FAX: 04-7565521
  • 0980-056-199

TOPGIN【技術部】技術部門 - 柯課長

  • 04-7564838分機52
  • FAX: 04-7565521
  • 0912-780-149

TOPGIN【採購部】採購部門 - 林小姐

  • 04-7564838分機10
  • FAX: 04-7565521